Thuế GTGT đối với mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng

06/11/2023, 09:25

Căn cứ theo Mục IV và Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, trường hợp hàng hóa là thiết bị điện tử chuyên dùng, phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các cục hải quan tỉnh, TP và một số DN. Trường hợp vướng mắc liên quan đến việc xác định hàng hóa nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT, đề nghị DN liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.
Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.
Đề nghị DN nghiên cứu quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và các văn bản nêu trên để thực hiện hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: www.thuenhanuoc.vn

----

Ý kiến của bạn