TAX BLOG 02: Những điều cần lưu ý khi tách doanh nghiệp

09/07/2020, 08:54

Trong quá trình hoạt động, do nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp ra thành công ty mới. Đây là một trong những thủ tục pháp lý mà các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tìm hiếu và nắm vững trong quá trình thành lập, quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình.

TAX_BLOG

1. Tách doanh nghiệp là gì? Các phương thức tách doanh nghiệp

Theo Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014, Tách doanh nghiệp được coi là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp.

Tách doanh nghiệp được hiểu là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

+ Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

+ Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

+ Kết hợp cả hai trường hợp trên.

Lưu ý: Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

2. Trình tự tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty.

+ Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

+ Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

+ Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

3. Hồ sơ tách doanh nghiệp

Hồ sơ tách doanh nghiệp đối với công ty tách mới

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (công ty tách mới)

+ Điều lệ (công ty tách mới)

+ Danh sách cổ đông, thành viên

+ Biên bản họp về việc tách công ty

+ Nghị quyết về việc tách công ty

+ Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty bị tách

Hồ sơ tách doanh nghiệp đối với công ty bị tách

+ Biên bản họp về việc giảm vốn do tách công ty

+ Quyết định về việc giảm vốn điều lệ do tách công ty

+ Thông báo thay đổi vốn điều lệ do tách công ty

+ Danh sách thành viên (áp dụng đối với công ty TNHH)

+ Kết quả khi tách doanh nghiệp

Việc tách doanh nghiệp là việc chuyển từ công ty cũ thành công ty cũ + công ty mới. Có thể hiểu theo công thức sau A = A + B

4. Thủ tục về thuế khi tách công ty

Kê khai, nộp thuế: Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tách công ty theo điểm b khoản 7 điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC.

Xuất hoá đơn: theo hướng dẫn tại khoản 2.15 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC đối với các tài sản điều chuyển do tách doanh nghiệp phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Hiện nay, một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có hoạt động chia tách doanh nghiệp, ngoài những lưu ý trên theo quy định, thực tế còn một số vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh, cấp mới quyền sử dụng đất khi chia tách doanh nghiệp, để được tư vấn cụ thể xin mời bạn đọc liên hệ Kiểm toán Win Win để được các chuyên gia của chúng tôi xem xét và tư vấn theo từng trường hợp cụ thể.

.

 

Ý kiến của bạn