Giảm 30% thuế TNDN năm 2020

09/07/2020, 08:47

Nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi tác động Covid-19, ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách giảm thuế TNDN cho nhóm chịu tác động bởi Covid-19, theo đó, các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Cũng trong Nghị quyết này, Quốc hội thống nhất bỏ tiêu chí số lượng lao động tại các doanh nghiệp và bổ sung thêm doanh nghiệp quy mô vừa là đối tượng được hỗ trợ, tiêu chí doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp cũng được nới rộng từ mức dưới 100 tỉ đồng đồng đến dưới 200 tỉ đồng.

giamthuethunhapdoanhnghiepnam2020

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Đây là một trong những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

 

Ý kiến của bạn