CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

25/11/2021, 09:34

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán không chỉ nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế mà còn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, dịch chuyển lao động trong khu vực và quốc tế, khi nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này, đào tạo kế toán, kiểm toán phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, trong đó cần đặc biệt coi trọng yếu tố công nghệ trong đào tạo.

Ý kiến của bạn