Kế toán

25 11/ 2021

25/11/2021
Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán không chỉ nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế mà còn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, dịch chuyển ...
24 11/ 2021

24/11/2021
Để nâng cao tính pháp lý của việc sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung 1 chương quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử ...
23 11/ 2021

23/11/2021
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp ...
15 07/ 2021

15/07/2021
You may be one of the tens of thousands of smaller CPA firms performing smaller audits questioning how you can survive the competition for smaller audits with larger firms that can afford huge investments in new ...