Thuế

06 12/ 2023

06/12/2023
Trả lời Công văn số 1772/CTDNO-NVDTPC ngày 15/9/2023 của Cục Thuế Đắk Nông về miễn, giảm, thu hồi số tiền thuê đất đã được miễn, giảm, ngày 20/11/2023 Tổng cục Thuế ...
04 12/ 2023

04/12/2023
Đây là thành quả đáng ghi nhận sau những nỗ lực tìm kiếm, đánh giá, phân tích và lựa chọn của Tổng cục Thuế tại 3 hội nghị “Giới thiệu các công cụ do Cục Thuế ...
28 11/ 2023

28/11/2023
- Căn cứ Điều 19 Luật DN số 68/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014 quy định Hợp đồng trước đăng ký DN:
20 11/ 2023

20/11/2023
- Căn cứ Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 và Luật số 71/2014/QH13 ...