IAASB BỔ SUNG CÁC CÂN NHẮC ĐẶC BIỆT KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN

18/04/2022, 15:08


Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.

Your comment