Trần Thị Oanh Kiều
Trần Thị Oanh Kiều
Trưởng phòng Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
  HỌC VẤN
   Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
  Chứng chỉ Kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam CPA Việt Nam
  Chứng chỉ Hành nghề Đại lý thuế Việt Nam
  CHUYÊN MÔN
  Kiểm toán báo cáo tài chính
  Soát xét báo cáo tài chính
  Tư vấn thuế
  KINH NGHIỆM
  Trưởng phòng Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (Từ năm 2015-hiện nay)
  Trưởng phòng Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng (Từ năm 2014-2015)
  Trưởng phòng Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Từ năm 2007-2014)
  THÀNH VIÊN
  Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA
  Hội viên Hội tư vấn thuế Việt Nam