Phạm Đỗ Đức Phong
Phạm Đỗ Đức Phong
Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
  HỌC VẤN
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán (Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
  Chứng chỉ Kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam CPA Việt Nam
  Chứng chỉ Hành nghề Đại lý thuế Việt Nam
  CHUYÊN MÔN
  Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
  Soát xét báo cáo tài chính
  Tư vấn thuế
  KINH NGHIỆM
  Giám đốc Khối Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (Từ 2019)
  Trưởng phòng Dịch vụ Kiểm toán Công ty Kiểm toán Win Win (từ 2016 đến 2018)
  Trưởng phòng Dịch vụ Kiểm toán Công ty Kiểm toán DFK (từ 2014 đến 2016)
  Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AASC (Từ năm 2019-2014)
  THÀNH VIÊN
  Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA
  Hội viên Hội tư vấn thuế Việt Nam