Nguyễn Viết Dũng
Nguyễn Viết Dũng
Kiểm toán viên
  HỌC VẤN
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán (Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)
  Chứng chỉ Kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam CPA Việt Nam
  CHUYÊN MÔN
  Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
  Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
  KINH NGHIỆM
  Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (từ 2018)
  Trưởng nhóm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (Từ năm 2016-2018)
  Trợ lý Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Từ năm 2013-2016)