Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Kế toán, kiểm toán Winwin

http://winwinaudit.com.vn


Chi phí tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH một thành viên

Chi phí tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH một thành viên
1. Về chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ:
 
Tại khoản d, điểm 2.6, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
 
d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đông thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh”.
 
Theo hướng dẫn nêu trên thì khoan tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ) trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh nghiệp.
 
2. Về chi thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của Hội đồng quản trị:
 
Tại khoản d, điểm 2, Điều 2, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn :

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động:
 
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác”.
 
Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản thù lao trả cho các sáng lập viên hoặc cho các thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì khoản thù lao này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết tham khảo thông tin tại Công văn 2940/TCT-TNCN ngày 30 tháng 06 năm 2016