You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

Quy định về nộp thuế điện tử


Quy định về nộp thuế điện tử

Ngày 03/06/2015 cục thuế Bình Dương ban hành công văn số 5307/CT-TT&HT về việc triển khai nộp thuế điện tử, theo nội dung công văn nêu trên thì người nộp thuế là tổ chức kinh doanh (Công ty, doanh nghiệp) được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử.

Để đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử, các doanh nghiệp vào chuyên mục “Nộp thuế điện tử”, trên trang thông tin điện tử của Cục thuế tỉnh Bình Dương tại địa chỉ:

http://cucthue.binhduong.gov.vn để tải tài liệu hướng dẫn hoặc để xem hướng dẫn cụ thể.Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 31/07/2015, khi nộp tiền thuế vào NSNN các doanh nghiệp phải thực hiện theo hình thức nộp thuế điện tử.

 
 

Older articles

Contact

Nguyen Ngoc Tri
General Director
Tel
0650 3 818 525

tri.nguyen@winwinaudit.com.vn

Vo Dinh Long
Deputy General Director,       Director of Ho Chi Minh Office
Tel
0650 3 818 525
long.vo@winwinaudit.com.vn

Nguyen Trong Huy
Deputy General Director
Tel 0650 3 818 525
huy.nguyen@winwinaudit.com.vn