Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán Win Win đã trở lại làm việc với khí thế tràn đầy phấn khởi trong bối cảnh vẫn đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
18/02/2021
什麼是企業分離? 程序和檔案? 執行企業分離手續的注意事項
09/07/2020
到2020年總營業額不超過兩千億越盾的企業將可減免2020年應納企業所得稅的30%。
09/07/2020
2020年5月14日下午,在Vita Palace會議中心,WinWin ...
16/05/2020
在向越南的新投資者提供諮詢的過程中,我們收到了許多與增值稅(VAT)退款有關的問題,例如:我們可以增值稅退款嗎?; 如果可以,退還增值稅的條件是什麼?; ...
10/04/2020
10 04/ 2020

10/04/2020
在向越南的新投資者提供諮詢的過程中,我們收到了許多與增值稅(VAT)退款有關的問題,例如:我們可以增值稅退款嗎?; 如果可以,退還增值稅的條件是什麼?; ...
31 03/ 2020

31/03/2020
延長繳稅時間由於COVID 19的影響